Cung cấp & lắp đặt các hạng mục đá Solid Surface.

Công trình được thực hiện năm 2014.

Metropolis-Thao-Dien